Healthy life to projekt partnerskiej współpracy szkół z Francji, Anglii, Bułgarii, Rumunii oraz Polski, skupiający się na idei świadomego i zdrowego stylu życia. Jest on dedykowany wszystkim beneficjentom Zespołu Szkół w Chełmży, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą ogólnie pojętego tematu zdrowia i wolontariatu na rzecz osób chorych, niedołężnych i słabszych. Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie poznają i porównają różnorodność europejską, zrozumieją i docenią inne kultury, tradycje, historię oraz poglądy. Jego celem jest rozwój osobowy uczestników oraz ich kompetencji kluczowych, umiejętności pracy zespołowej, konkurencyjności i motywacji do samorozwoju. Projekt naturalnie wpisuje się w zestaw programów nauczania w szkołach, oferując współdziałanie między edukacją, kulturą i obywatelstwem oraz świadomością ochrony zdrowia, zgodnych z celami programu Erasmus+. Zakłada on aktywny udział uczniów, dużą mobilność i wymianę doświadczeń w ramach europejskiego wymiaru, która ma zwiększyć tolerancję, podnieść efektywność i wydajność działań oraz innowacyjne myślenie.

Healthy Life wzmocni europejski wymiar edukacji poprzez wspólne działania 5 szkół partnerskich. Głównym celem jest promowanie dialogu międzykulturowego i aktywnego obywatelstwa europejskiego w służbie społeczeństwu poprzez analizę i praktykę zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia. Nasi uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w wideokonferencjach, warsztatach, dyskusjach na forach, konkursach, wycieczkach, wielu mobilnościach do krajów partnerskich oraz pogadankach z pracownikami służby zdrowia. Odwiedzą również Stowarzyszenie Osób Słabowidzących i Niewidomych w Toruniu oraz Zakłady Opieki Leczniczej. Beneficjenci będą brali udział w wielu akcjach charytatywnych, np. WOŚP, Szlachetna Paczka czy honorowego krwiodawcy. Pragniemy również zapoznać uczniów z ideą oddawania szpiku na rzecz ludzi śmiertelnie chorych. Przez cały okres trwania projektu będziemy zbierać informacje i dokumentację z przebiegu wykonanych działań, dzięki czemu nastąpi rozwój kompetencji kluczowych, rozwój umiejętności językowych, umiejętności wykorzystywania w procesie kształcenia IT oraz innych kompetencji interdyscyplinarnych.


Autor: Przemysław Piórkowski. Zespół Szkół w Chełmży ©. All rights reserved ®